4 بهمن

برگزاری آزمون برای ثبت نام معمولی (تک مرحله‌ای)

Location: تهران، دانشگاه علم و صنعت ایران - دانشکده مهندسی صنایع

در این بوت کمپ، ابتدا از افرادی که ثبت نام اولیه را انجام داده اند، آزمونی در سطح استاندارد گرفته خواهد شد و در صورت کسب حد نصاب در این آزمون، پذیرفته شدگان ظرف یک هفته به مصاحبه دعوت می شوند و در صورت کسب قبولی در مصاحبه، ثبت نام نهایی از شرکت کنندگان به عمل خواهد آمد. ما در رایاکالج به منظور سهولت خاطر مراجعه کنندگان، در دو نوبت به تاریخ های 6 دی ماه و 4 بهمن ماه اقدام به برگزاری آزمون می کنیم تا مطمئن شویم همه افرادی که علاقه به شرکت در بوت کمپ دارند، فرصت شرکت در فرآیند ثبت نام را داشته باشند. با ثبت نام در نوبت دوم و قبولی در مصاحبه با پرداخت 800 هزار تومان امکان شرکت در بوت کمپ و بهره مندی از مزایای پس از آن را خواهید داشت.

اشتراک اجتماعی